Algemene voorwaarden van Flos Dieleman Advocaten B.V. gevestigd te Middelburg.

  1. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Flos Dieleman Advocaten B.V., hieronder aangeduid als Flos Dieleman Advocaten.
  2. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Flos Dieleman Advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is.
  3. Indien en voor zover – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsheeft, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan driemaal het door Flos Dieleman Advocaten aan cliënt in rekening gebrachte en door cliënt daadwerkelijke voldane honorarium ter zake de opdracht in het kader van de uitvoering waarvan aansprakelijkheid is ontstaan.
  4. Flos Dieleman Advocaten zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal (behoudens in geval van procureurs- en deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever.
  5. Flos Dieleman Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
  6. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt van Flos Dieleman Advocaten. Derden kunnen aan de inhoud van de voor cliënt verrichtte werkzaamheden (zoals correspondentie en processtukken) noch aan gedragingen (waaronder niets doen) van Flos Dieleman Advocaten enig recht ontlenen, tenzij door Flos Dieleman Advocaten aan de desbetreffende derde schriftelijk en ondubbelzinnig is medegedeeld dat, op welke wijze en in welke mate zij daaraan rechten kunnen ontlenen.
  7. Cliënt vrijwaart Flos Dieleman Advocaten tegen alle aanspraken – door Flos Dieleman Advocaten in dat verband gemaakte en te maken kosten inbegrepen – van derden, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Flos Dieleman Advocaten voor cliënt zijn verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van Flos Dieleman Advocaten.
  8. Flos Dieleman Advocaten behoudt zich het recht voor om na verloop van 5 jaren na de aanvang van de dag volgende op die waarop zij haar bemoeiingen heeft geëindigd de stukken die zij terzake van de opdracht onder zich heeft gekregen te vernietigen.
  9. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Flos Dieleman Advocaten is onderworpen aan Nederlands Recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.