Zoek in nieuwsarchief30 december 2009 | permanente link

Aansprakelijkheid van inleners

In september 2009 heeft de Tweede Kamer een wetsontwerp aangenomen waarin wordt geregeld de inlenersaansprakelijkheid voor werken met niet – gecertificeerde uitzendbureaus. De inlener van arbeidskrachten kan door de uitzendkrachten aansprakelijk worden gesteld wanneer de inlener arbeidskrachten inleent via een niet – gecertificeerd uitzendbureau.
De gecertificeerde uitzendbureaus zijn opgenomen in een register (beheerd door SNA) dat via internet kan worden ingezien.


— Flos Dieleman


25 augustus 2009 | permanente link

Nieuwe beleidsregels ontslagtaak UWV

Op 16 juli jongstleden is het nieuwe uitvoeringsbeleid van UWV, vastgelegd in het Besluit ontslagtaak UWV 2009, in werking getreden.Het betreft deels een indikken van enige hoofdstukken;hoofdstukken zijn herzien,verduidelijkt en/of vereenvoudigd.Het betreft met name de onderwerpen bedrijfsvestiging, afspiegeling en deskundigenadvies.


— Flos Dieleman


2 juli 2009 | permanente link

AOW/studiebeurs gedetineerden

Gedetineerde 65-plussers krijgen vanaf 1 juli 2009 geen AOW meer. Zij worden dan hetzelfde behandeld als andere gedetineerden die ook geen recht hebben op een uitkering, omdat de staat tijdens hun gevangenschap al voorziet in de kosten van hun levensonderhoud. De AOW wordt één maand na aanvang van de detentie stopgezet tot het einde van de detentie.
Deze wet is per 1 juli 2009 in werking getreden.
Sinds 2000 krijgen gedetineerden geen socialezekerheidsuitkering. Dit gold echter niet voor de AOW. De regering vindt dat AOW-gerechtigde gedetineerden niet langer anders behandeld moeten worden. Andere gedetineerden verliezen immers wel hun WIA-, WW- of bijstandsuitkering.
Er komt een overgangsregeling voor AOW’ers die al gedetineerd zijn als de wet in werking treedt. Zij behouden hun uitkering dan nog een half jaar.

Ook regelt de wet dat gedetineerde studenten geen studiebeurs voor uitwonenden meer kunnen krijgen. Nu krijgen zij dit nog omdat zij niet op het adres van hun ouders wonen.


— Flos Dieleman


1 mei 2009 | permanente link

kinderbijslag

Ouders die kinderbijslag aanvragen voor kinderen in het buitenland moeten voortaan direct bij de aanvraag aantonen dat het kind ook echt uitwonend is.
Het is de bedoeling om met deze maatregel fraude met kinderbijslaggeld in het buitenland tegen te gaan.
Ouders krijgen dubbele kinderbijslag voor uitwonende kinderen. Dit geldt ook voor kinderen die in het buitenland wonen en daar onderwijs volgen. Om te voorkomen dat ouders ten onrechte van deze regeling gebruikmaken moeten zij vanaf nu bij de aanvraag van dubbele kinderbijslag direct een verklaring overleggen van de autoriteiten van het land waar het kind woont. Uit die verklaring moet dan blijken waar het kind woont en bij wie.
Verder moeten de ouders ieder kwartaal bij de Sociale Verzekeringsbank onder meer aantonen dat zij zelf niet bij het kind wonen, maar het kind wel onderhouden. De SVB is gevraagd de maatregelen onmiddellijk in uitvoering te nemen.


— Flos Dieleman


ouder nieuwer