Zoek in nieuwsarchief26 oktober 2010 | permanente link

Vrije Advocaatkeuze

Het beleid van de overheid is erop gericht om te voldoen aan de eisen die Europa stelt terzake van rechtsbijstand. Iedere burger heeft daarop recht en om dat recht veilig te stellen hebben bepaalde categorieën mensen recht op gefinancierde rechtsbijstand. Dus de overheid betaalt voor hen een gedeelte /grotendeels de kosten van rechtsbijstand. Bedrijven worden geacht de eigen broek op te kunnen houden.
Maar de grote tussengroep,de meer draagkrachtige burgers mogen die kosten zelf dragen. Het is die categorie die interessant is voor de RechtsBijstandVerzekeraars.

De burger die met zo’n verzekeraar in zee gaat, heeft meestal zich akkoord verklaard met een polis waardoor het recht van de verzekerde op vrije keuze van raadsman wordt ingeperkt. Zo’n polisvoorwaarde is te absoluut. De verzekerde mag zelf een advocaat naar vrije keuze kiezen, zodra een gerechtelijke of administratieve procedure wordt gevoerd.
U kan dat teruglezen in: Europese Richtlijn 87/344/EEG en Wet op het financieel toezicht.

In geval van een geschil tussen Verzekering en verzekerde is de verzekeringsmaatschappij gehouden de verzekerde te wijzen op het voorkomen van een bindend advies als er verschil van mening bestaat hoe een geschil tussen de verzekerde en de partij aan de andere zijde te regelen.


— Flos Dieleman


7 oktober 2010 | permanente link

de Voetbalwet

Alle feestvierders, deelnemers aan manifestaties, congressen van politieke partijen, culturele uitingen enz. enz. dienen bedacht te zijn op de toepassing van de Voetbalwet.
Die wet is sedert 8 september 2010 in werking.
Burgemeesters hebben de bevoegdheid gekregen langdurige gebieds- of groepsverboden op te leggen bij ernstige verstoringen van de openbare orde.
De wet is tot stand gekomen om de overlast van voetbalvandalisme aan te pakken. Maar de wet verwijst niet naar het voetbalspelletje. De wet wordt nu al ingezet tegen hangjongeren en al dan niet verslaafde zwervers.
Naast de burgemeester kan de officier van justitie gedragsaanwijzingen geven met als doel een verdachte een gebiedsverbod,contactverbod of een meldingsplicht op te leggen. Dat alles in afwachting van een strafrechtelijke afdoening van het strafbare feit door de rechter


— Flos Dieleman


5 oktober 2010 | permanente link

Arbeidsrecht

De Wet Tijdelijke Verruiming Ketenregeling is in werking getreden (9 juli 2010).
De wetgever beoogt jongeren tot 27 jaar sneller aan het werk te krijgen. In plaats van drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten is het thans mogelijk om vier opeenvolgende overeenkomsten te sluiten gedurende een periode van 48 maanden in plaats van 36 maanden. Pas bij de vijfde overeenkomst “dreigt “het gevaar van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.


— Flos Dieleman


8 april 2010 | permanente link

Visum Kort Verblijf

De 25 Europese landen die meedoen aan het Verdrag van Schengen hebben met ingang van 8 april 2010 hun visumregels geharmoniseerd en visa voor kinderen van 6 tot 12 jaar goedkoper gemaakt.
De belangrijkste wijziging is dat de behandeling van, en besluit over een visumaanvraag voor kort verblijf (maximaal negentig dagen) in totaal niet langer dan 4 weken mag duren.
Dat is nu 8 weken en is dus met de helft bekort.
Dit betekent dat indien de ambassade of de Visadienst Kort Verblijf niet binnen 4 weken na de aanvraag voor een visum kort verblijf heeft beslist, de mogelijkheid bestaat om bezwaar te maken tegen het niet tijdig beslissen op een aanvraag en eventueel – indien spoed vereist is – een verzoek tot een voorlopige voorziening in te dienen.


— Flos Dieleman


ouder